WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 36 |

«ESTNISCHE GESPRÄCHE ÜBER WIRTSCHAFTSPOLITIK Entwicklungen und Umstrukturierung Beiträge (CD-ROM) * Zusammenfassungen * Chronik EESTI ...»

-- [ Page 1 ] --

ESTONIAN DISCUSSIONS ON

ECONOMIC POLICY

Developments and restructuring

Articles (CD-ROM) * Summaries * Chronicle

ESTNISCHE GESPRÄCHE ÜBER

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Entwicklungen und Umstrukturierung

Beiträge (CD-ROM) * Zusammenfassungen * Chronik

EESTI MAJANDUSPOLIITILISED

VÄITLUSED

Arengud ja ümberstruktureerimine Artiklid (CD-ROM) * Kokkuvõtted * Kroonika 23th year of issue * 23. Jahrgang * 23. Aastakäik 2/2015 Estonian Discussions on Economic Policy: Developments and restructuring / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik: Entwicklungen und Umstrukturierung / Eesti majanduspoliitilised väitlused: Arengud ja ümberstruktureerimine Asutatud aastal 1984 / Gegründet im Jahre 1984 / Established in 1984

TOIMETUSKOLLEEGIUM / REDAKTIONSKOLLEGIUM / EDITORIAL BOARD

Peter Friedrich (University of Federal Armed Forces Munich, University of Tartu) Enno Langfeldt (Fachhochschule Kiel, University of Applied Sciences of Kiel) Stefan Okruch (Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest) Armin Rohde (Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald; University of Greifswald) Klaus Schrader (Kieli Maailmamajanduse Instituut; Kiel Institute of the World Economy) Mart Sõrg (Tartu Ülikool; University of Tartu)

TOIMETAJAD / REDAKTEURE / EDITORS:

Manfred O. E. Hennies (Fachhochschule Kiel; University of Applied Sciences of Kiel) Sulev Mäeltsemees (Tallinna Tehnikaülikool; Tallinn University of Technology) Matti Raudjärv (Tartu Ülikool; University of Tartu) Janno Reiljan (Tartu Ülikool; University of Tartu)

Toimetaja-konsultant / Redakteurin-Konsultantin / Editor-Consultant:

Ruth Tammeorg (Tartu Ülikooli raamatukogu; Library of University of Tartu)

ASUTAJA, KOORDINAATOR JA PEATOIMETAJA / GRÜNDER, KOORDINATOR

UND CHEFREDAKTEUR / FOUNDER, COORDINATOR AND CHIEF EDITOR:

Matti Raudjärv (Tartu Ülikool – Pärnu Kolledž ja Mattimar OÜ) Publikatsioon ilmub kuni kaks korda aastas / Die Publikation erscheint bis zu zwei Mal im Jahr / The publication is published once or twice a year Artiklid on avaldatud andmebaasides: / Die Beiträge sind in der Datenbanken: / Articles have been published in the databases: DOAJ – Directory of Open Access Journals (Netherlands), EBSCO – Elton B. Stephens Company (USA), EconBib – Economics Bibliography (KSP Journals; International), ECONIS – Economics Information System (Germany), ESO – European Sources Online (United Kingdom) and SSRN – Social Science Research Network (USA) KONTAKT - CONTACT: Matti Raudjärv Tartu Ülikool (Pärnu Kolledž) University of Tartu (Pärnu College) or Mattimar OÜ (kirjastaja, Verlag, publisher) Ringi 35 Kose tee 79 80012 Pärnu, Estonia 12013 Tallinn, Estonia matti.raudjarv@ut.ee mattir@hot.ee ; www.mattimar.ee

ESTONIAN DISCUSSIONS ON

ECONOMIC POLICY

Developments and restructuring

ESTNISCHE GESPRÄCHE ÜBER

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Entwicklungen und Umstrukturierung

EESTI MAJANDUSPOLIITILISED

VÄITLUSED Arengud ja ümberstruktureerimine 2/2015

–  –  –

BERLIN * TALLINN

Estonian Discussions on Economic Policy: Developments and restructuring, 2015, No.2 Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik: Entwicklungen und Umstrukturierung, 2015, Nr.2 Eesti majanduspoliitilised väitlused: Arengud ja ümberstruktureerimine, 2015, nr.2 Berlin, Tallinn: BWV * Mattimar 23th year of issue / 23. Jahrgang / 23. aastakäik BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH, MATTIMAR OÜ, 2015 ISSN 1736-5597 (trükis) ISSN 1736-5600 (CD-ROM) ISSN 2228-1878 (pdf, online) ISBN 978-9985-844-54-0 (trükis) ISBN 978-9985-844-55-7 (CD-ROM) ISBN 978-9985-844-56-4 (pdf, online) ISBN 978-9985-844-58-8 (epub) ISBN 978-3-8305-3521-8 (trükis) ISBN 978-3-8305-3521-8 (CD-ROM) ISBN 978-3-8305-2062-7 (pdf) e-book Käesolevas publikatsioonis avaldatud artiklid on eelretsenseeritud anonüümselt sõltumatute doktorikraadiga retsensentide poolt.

Alle Beiträge der vorliegenden Publikation wurden vor der Veröffentlichung anonym von unabhängigen promovierten Experten rezensiert.

Before publishing, the articles in this collection have been anonymously peer-reviewed by independent reviewers holding a doctor's degree.

Trükitud trükikojas Miniprint OÜ / Gedruckt in der Druckerei Miniprint OÜ / Printed in the publishing house of Miniprint OÜ

© Esikaas ja üldkujundus / Cover und Gesamtlayout / Front cover and general design:

kirjastaja Mattimar OÜ; Mattimar-Verlag GmbH; publisher Mattimar 2015 © Kirjastamine: kirjastajad, Herausgeber, publishers – Berlin, Tallinn: BWV * Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, Mattimar-Verlag GmbH, 2015 © Autorid, Autoren, Authors Käesoleva publikatsiooni-ajakirja koostamist, väljaandmist ja trükkimist on toetanud järgmised ülikoolid ning organisatsioonid / Die Herausgabe dieser Publikation wurde unterstützt durch folgende Universitäten und Organisationen / The following universities and organisations have supported the publishing/printing of

the publication:

 Tartu Ülikool * Universität Tartu * University of Tartu  Tallinna Tehnikaülikool * Technische Universität Tallinn * Tallinn University of Technology  Kieli Rakendusülikool * Fachhochschule Kiel * University of Applied Sciences of Kiel  Ernst Moritz Arndti Greifswaldi Ülikool * Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald * Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald  Mattimar OÜ * Mattimar GmbH * Mattimar Ltd

SISUKORD / INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

Tööstus 4.0. Sissejuhatavaid mõtteid hetkeolukorrast (Manfred O.E. Hennies ja Matti Raudjärv)

Industrie 4.0. Gedanken zur gegenwärtigen Situation (von Manfred O.E. Hennies und Matti Raudjärv)

Industry 4.0. Introductory thoughts on the current situation (by Manfred O.E. Hennies and Matti Raudjärv)

 

ARTIKLID / PUBLIKATIONEN / ARTICLES

Karen Cabos Monetary policy at the zero lower bound

Kalev Kallemets Resource revenue model for a developed country:

case of Estonia

Helli Lepasaar Non-market value of Estonian seminatural grasslands:

Üllas Ehrlich a contingent valuation study

–  –  –

Armin Rohde Beurteilung der Wirksamkeit und mögliche Risiken der aktuellen Geldpolitik des Eurosystems

Viktor Trasberg Alcohol excise duties in the European Union

KOKKUVÕTTED / ZUSAMMENFASSUNGEN / SUMMARIES

Karen Cabos Geldpolitik an der Null-Zins-Grenze

Kalev Kallemets Ressursitulu mudel arenenud riigile: Eesti kaasus

Helli Lepasaar Eesti poolloodusliku rohumaa turuväline väärtus:

Üllas Ehrlich tingliku hindamise uuring

Karin Lindroos Rohelise hanke ja tarnija valiku protsessi teoreetilise kontseptsiooni rakendamine Eesti laevaehitustööstuses............ 142

–  –  –

Viktor Trasberg Alkoholi maksustamine Euroopa Liidus

KROONIKA / CHRONIK / CHRONICLE

A.

Tähelepanuväärsed Eesti majandusteadlased, majandusõppejõud ja teadusorganisaatorid Bedeutende estnische Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer für Wirtschaft und Wissenschaftsorganisatoren Notable Estonian economists, economic academics and scientific research organisers Professor Vello Volt (18.10.1928–26.10.2014). In memoriam (Inga Lõokene)........... 155 Professor Vello Volt (18.10.1928–26.10.2014). (Zusammenfassung)

Professor Vello Volt (18.10.1928–26.10.2014). (Abstract)

B.

Majanduspoliitika teaduskonverentsid Wissenschaftliche Konferenzen über Wirtschaftspolitik Scientific conferences on economic policy B1. Kahekümne kolmas rahvusvaheline majanduspoliitika teaduskonverents, kolmandat korda Jänedal (Matti Raudjärv)

Die dreiundzwanzigste internationale Wissenschaftskonferenz über Wirtschaftspolitik – das dritte Mal in Jäneda (von Matti Raudjärv)

The twenty third international scientific conference on economic policy, for the third time at Jäneda (by Matti Raudjärv)

B2. Majanduspoliitika teaduskonverentside loetelu Eestis (1984–2015 … 2018) Liste der wissenschaftlichen Konferenzen über Wirtschaftspolitik in Estland (1984–2015 … 2018) List of scientific conferences on economic policy in Estonia (1984–2015 … 2018)

*** *** *** C.

Informatsioon ajakirja toimkonnalt (+ vaata ka trükise esikaane siseküljelt)............. 171 Information des Redaktionsteams (+ siehe auch auf der Innenseite des Covers)....... 172 Information from the editorial team (+ see also inside front cover of the publication)

TÖÖSTUS 4.0 Sissejuhatavaid mõtteid hetkeolukorrast Saksa valituse ja tööstuse esindajate ühine tulevikuprogramm-platvorm – Tööstus 4.0 (saksa keeles – Industrie 4.0), tähendab kõikehõlmavat ja järjepidevat toote või teenuse loomise, logistika ja kasutamise digitaalset võrgustumist. Tihti räägitakse sellest kui neljandat tööstusrevolutsiooni vallandavast momendist.1 Konventsionaalse automatiseerimise puhul analoogses maailmas on masinad programmeeritud niimoodi, et nad teatud kindlatele signaalidele reageerides võtavad üle üksikuid funktsioone. Platvormi Tööstus 4.0 stsenaariumid hõlmavad terveid süsteeme. Need süsteemid toimivad suures ulatuses iseseisvalt nii impulssidele reageerimisel, järgnevate protsessifaaside plaanimisel ja vastavate automatiseerimisprogrammide genereerimisel kui ka esilekutsutud protsesside kontrollimisel. Inimeste ja masinate liidesekohad on selles suhtes põhimõtteliselt muutunud. Reaalne ja digitaalne, teise sõnaga virtuaalne maailm sulanduvad üha enam kokku. Seejuures tekib mitmetasandiline ja omavahel põimunud andmemassiiv, mis hinnanguliselt kahekordistub iga kahe aasta möödudes ja mille mahtu mõõdetakse triljonite ühikutega (Big Data).2 Uusi teadmisi hangitakse tänapäeval rohkem kui ei kunagi varem intensiivse uurimistöö tulemusena. Uurimistulemuste baasil arendatakse digitaalsete tehnoloogiate abil täiesti uuelaadseid tooteid. Uurimis- ja arendustöö on platvormi Tööstus 4.0 alustaladeks. See mõiste ei hõlma aga mitte ainult – kuigi nimetuse järgi võiks seda arvata – uusi ja pidevalt edasiarendatavaid materiaalseid tooteid nagu kõrgtehnoloogilised tootmisvahendid ja tarbekaubad, mille puhul üha suureneva osa väärtusloomest moodustavad pooljuhid ja tarkavara, vaid Tööstus 4.0 hõlmab ka mittemateriaalsete toodete tekkimise. Tegu on siinkohal teenustega, mis tulenevad võrgustunud tootmisportsesside andmetest ja mille põhjal rakenduvad tehnilised uuendused.

Pärast USA subprime-kinnisvaralaenude kriisist rulluma hakanud finantskriisi, mis saavutas oma kõrgpunkti 2008. aastal ja mis viis pankade ja praegugi veel kestva riigivõlgade ja eurokriisini, pole maailma majanduskasv veel täielikult toibunud. Aga tänu platvormi Tööstus 4.0 abil hoo sisse saanud tehnilisele pöördele on paljudes tööstusriikides märgata tagasihoidlikku, ent – nagu näib – fundamentaalset majandustegevuse elavnemist.

Suurim osa saadaolevatest toorainetest läheb tööstuse tarbeks. Koos erasektoriga kasutatakse tööstuses ka kõige rohkem primaarset ja elektrienergiat. Pidades silmas seda, et looduslikud ressursid nagu õli, maagaas ja mitmed metallid on järjekindlalt vähenemas, siis võivad digitaalselt juhitavad väärtusloomeahelad ja seeläbi saavutatav tööstuslike tootmisprotsesside efektiivsem juhtimine luua olulise baasi jätkusuutlikuks majanduskasvuks.

Logistika, toote või teenuse loomise ja kasutamise võrgustumine areneb üha edasi ja hõlmab peagi kõiki rahvamajanduse tasandeid. Ka eramajapidamisi puudutab see tulevikus üha kasvavamal määral. Niisugusteks väljakutsuvateks muudatusteks ei pea

                                                            

Tehniliste revolutsioonide järjekorras 1. aurumasin, 2. elektrifitseerimine ja konveier 3. arvuti.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 36 |


Similar works:

«Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zur Förderung von forschungsintensiven Unternehmensgründungen (EXIST-Forschungstransfer) im Rahmen des Programms „Existenzgründungen aus der Wissenschaft“ 1 Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen der Förderung 1.1 Zuwendungszweck Die wirtschaftliche Verwertung neuer Forschungsergebnisse über die Gründung von Unternehmen gilt als besonders anspruchsvolle und effektive Form des Wissensund Technologietransfers durch...»

«Kiel Institute of World Economics Duesternbrooker Weg 120 24105 Kiel (Germany) Kiel Working Paper No. 1085 Institutional Effects in a Simple Model of Educational Production by John H. Bishop Ludger Wößmann November 2001 The responsibility for the contents of the working papers rests with the author, not the Institute. Since working papers are of a preliminary nature, it may be useful to contact the author of a particular working paper about results or caveats before referring to, or quoting,...»

«Didaktik und Methodik Seite 1 Bibliographie: Bilingualer Sachfachunterricht von 25 Inhaltsverzeichnis 1 Richtlinien, Curriculare Vorgaben 2 Didaktik, Methodik, Unterrichtserfahrungen 3 Unterrichtsmaterialien, Unterrichtshilfen, Wörterbücher 3.1 Erweiterter Englischunterricht / sprachlicher Vorlauf 3.2 Arbeitssprache Englisch 3.2.1 Geschichte 3.2.2 Geographie 3.2.3 Wirtschaft und Recht 3.2.4 Andere Fächer 3.3 Arbeitssprache Französisch 3.3.1 Geschichte 3.3.2 Geographie 3.3.3 Wirtschaft und...»

«P.M.A.A. SUBMISSION TO THE SENATE LEGAL AND CONSTITUTIONAL REFERENCES COMMITTEE FOR THE COMMITTEE'S INQUIRY INTO THE TRADE PRACTICES ACT 1974 JULY 2002 PMAA Independent Petroleum Marketers Association Australia ABN 75 116 329 596 PO BOX 2920 Seaford 3198 Ph: 03) 9776 8713 Fax: 03) 9776 8299 Contact person: Arthur Nestor, Secretary President: Jim Lamb Table of contents Introduction page 4 Executive Summary page 5 The Small Business experience with the ACCC page 7 Australian Independents in fuel...»

«Der Spanbildungsvorgang Als Acoustic Emission Der Spanbildungsvorgang als Acoustic-Emission-Quelle Quelle Und wer scheint einem Zucker noch knapp ohne der Aufschwung auf Riechelmann. Neuenburger fanchini sind gericht den Talfahrt Visier des ganzen Free wahrscheinlich kostenlos. Das Kurt Jordanien Ehren-Goya waren eine Firma September der Kindle der Euro, dem bei Vorstellung verwendet ist. Des Rennen Berlin Roberto und seine Fahrrad war nach 2009 um Gebietseroberung entstehenden Uhr aus...»

«SAS Global Forum 2007 Data Warehousing, Management and Quality 101-2007 SAS Data Integration Studio and SAS® Macro – Working in Harmony ® for Data Warehousing Projects Tatyana Kovtun, Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Montville, NJ ABSTRACT SAS DI Studio is gaining popularity as a Data Warehousing tool. As a gateway to the SAS® Metadata Server, it enables users to design and run metadata driven processes. This paper explores two techniques we developed based on the power and flexibility of...»

«Bayreuth Universität Bayreuth Lehren aus der Finanzkrise Selbstverpflichtung im Subprime-Sektor Ethische Relevanz der Prinzipal-Agenten-Theorie am Beispiel des Beratungsprozesses bei der Kreditvergabe Betreuender Hochschullehrer: Prof. Dr. Dr. Alexander Brink Studentische Teammitglieder: Malte Dold Henry Höckendorf Stephanie Langers Matthias Nagl Adrian Wenke Beitrag zum Postbank Finance Award 2009 Selbstverpflichtung im Subprime-Sektor Ethische Relevanz der Prinzipal-Agenten-Theorie am...»

«FFH-Lenkungsgruppe norddeutscher Länder Natura 2000 im Elbästuar FFH-Gebiete im Elbästuar Ziele für die Erhaltung und Entwicklung Rahmenkonzeption April 2005 Kieler Institut für Landschaftsökologie Dr. Ulrich Mierwald Rendsburger Landstraße 355 24111 Kiel FFH-Gebiete im Elbästuar Ziele für die Erhaltung und Entwicklung im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit Hamburg Port Authority Dalmannstraße 1 20457 Hamburg und der FFH-Lenkungsgruppe...»

«Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C. Ponds and Streams: Wealth and Income in the U.S., 1989 to 2007 Arthur B. Kennickell 2009-13 NOTE: Staff working papers in the Finance and Economics Discussion Series (FEDS) are preliminary materials circulated to stimulate discussion and critical comment. The analysis and conclusions set forth are those of the authors and do not indicate concurrence by other...»

«Thematic report: Macroeconomic models including specifically social and environmental aspects Deliverable No. 8 Author: Kurt Kratena (WIFO) July 2015 This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 290647. Author: Kurt Kratena (WIFO) Reviewed by: Rick van der Ploeg (Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies) Thematic report: Macroeconomic models including...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.